Byggstart i Hjärtum, nästan slutfört i Öresjö och Landsbygden på gång.

Hjärtum
Nu, äntligen klart med byggstart!

Alla frågor är uträtade mot kommunen och nu fortsätter detaljplanering. Vi skall också att tecknamarkavtal med några berörda markägare och sedan skall fastighetsägare kontaktas angående lämplig inkopplig i husen. Efter årsskiftet påbörjas detaljprojektering av schaktsträckor samt kundinstallationer. När alla tillstånd är inkomna så blir det byggstart med maskiner.

Landsbygden
Landsbygdsdelen har redan ett ganska stort antal färdiga avtal men vi kommer att kalla till ett infomöte, troligen redan i januari, där det blir möjligt att omvandla, om man bara har en intresseanmälan, till ett avtal. Därefter sker planering av förläggningsvägar och införskaffande av nödvändiga tillstånd bla från vägverket. I direkt anslutning till att Hjärtum förläggs kommer sedan arbetet att fortsätta utöver landsbygden.

Öresjö
Hela området är nu i huvudsak klart och inkopplat, 92st av 96st är ”upplysta” dock pågår felsökning hos ett tiotal men beräknas vara avklarat inom någon dag. Så från grävstart till inkoppling har det alltså bara tagit dryga halvåret.

Leif Antonsson ordf. HFEF

HFEF Läget 2017-10-31

HJÄRTUM
Bearbetning av material samt förhandlingar fortgår, vi kommer förhoppningsvis snart att kunna leverera mer specifik information.

ÖRESJÖ
Är nu i det närmaste klart, slutförande pågår.
· förläggning klar
· inkoppling klar för merparten

LANDSBYGDEN
· tillräckligt kundunderlag finns
· projektering pågår
· användaravtal skrivs efter hand med Zitius

/ Leif ordf

Nu går det som tåget, ibland lite försenat men fram kommer vi och nu ser vi slutstationen!

Hjärtum klart för grävning, Öresjö är nästan genomfört och Landsbygden har vi nu startat upp.

HJÄRTUM
Nu är allt löst och inom kort är vi rent praktiskt igång med att gräva fiber.
Senast i mitten av nästa vecka (v38) skall grävtillstånden finnas klara.
En omfattande planering är redan gjord och vi håller just nu på att kolla att alla listor över våra abonnenter är korrekta.
Vi kommer också inom kort att kontakta de markägare som är berörda angående markavtal.

ÖRESJÖ
Här är nu allt färdiggrävt och uppgraderingen av telestationen pågår. I början av oktober skall allt vara klart.

LANDSBYGDEN
Efter ett fantastiskt engagemang av många engagerade så har vi nu totalt 517 intressenter jämfört mot målet 510 st och arbetet har därmed direkt fortsatt, med bl.a. slutförande av vår ansökan om bidrag.
Upphandling av genomförandet har också påbörjats. Nu kör vi så det ryker!
Kan tillägga att det fortsätter att komma in intressenter och vi vet att när väl arbetet går igång så kommer ytterligare anmälningar, vi kommer troligen att nå en mycket hög täckningsgrad, hör du att någon är intresserad så är det absolut inte försent, be dom kontakta oss.

Leif / ordf

Läget?

HJÄRTUM
Grävtillstånden från kommunen är inte helt klara, återställningsvillkoren för fräsning i kommunens mark och gator är under förhandling, entreprenör är klar men kan inte börja innan kommunen ger sitt ok.

ÖRESJÖ
Efter ett par veckors semesterstopp har arbetet upptagits igen. En rätt stor omdragning av matningen till området har behövt ske och lösts . Alla markavtal är klara.
Det beräknas nu vara bara någon veckas arbete kvar med markarbetena, därefter skall fiber blåsas i slangarna och installation ske i husen, anslutning och uppkoppling göras.
Detta arbete kommer att utföras i Transtemas namn.

LANDSBYGDEN
Efter ett fantastiskt engagemang av flera i styrelsen och engagerade representanter i olika delar av vårt område så kunde vi till slut i förra vecka lämna in så många nya intressenter att i därmed skall ha nått målet 510st och arbetet kan fortsättas med upphandling, projektstart osv.

Hjärtum 2017-08-14
Leif ordf. HFEF

Hur går det?

HJÄRTUM
En entreprenör med större resurser sätts in i Hjärtum. Detta ger en liten fördröjning i den beräknade starten men vi hoppas i stället komma fortare mot målet. Grävtillstånden med återställningsvillkoren mot kommunen är dock ännu inte helt klara.

 

ÖRESJÖ

Grävningen avslutas inom några veckor därefter sker blåsning av fibern, installation i husen och inkoppling. Mer info om vem och när kommer.

 

 

LANDSBYGDEN

Vi har nu nått 415 st intressenter av 510 st önskade. Detta når vi troligen under nästa vecka och därefter kan projektstart ske på hela landsbygdsdelen.

 

Leif / ordf

NU ÄR DET FULL FART !

Öresjö: här  grävs det nu för fullt och 5 arbetslag är  på plats.

Matningen i vägarna har redan i det närmaste slutförts och telefonkontakt tas i dagarna med respektive fastighet om hur grävningen in till huset skall ske.

 

Hjärtum: här är el och tele markeringarna på gatorna gjorda inför den grävning som beräknas starta runt v 22-23.

Även här kommer kontakt tas per telefon med respektive fastighetsägare om hur sista biten in till astigheten skall dras.

 

Landsbygden här pågår en sista insamling av intressen och avtal och vi  hoppas inom  kort att kunna starta även här med avsikten att komma i mål under året.

 

Allmänt

Ansvarig för projekten är Zitius  ihop med Hjärtum Fiber ek.för.

Entreprenör för förläggning  är Transtema, som sedan anlitar olika underentreprenörer, i Öresjö utför t.ex. BEAB Markmontage grävningen i gatorna.

Så fort vi vet kommer vi att informera om vem det är som kommer att stå för grävningen till respektive fastighet.

 

Information

Vi kommer nu fortlöpande att informera på vår hemsida om hur arbetet framskrider.

 

Leif  ordf.

Äntligen börjar det röra på sig!

Mycket arbete bakom och nu börjar vi närma oss synbara aktiviteter, nedan finns en kortare uppdatering om respektive område.

HJÄRTUM

Här jobbar vi fortfarande med att få nödvändiga grävtillstånd klara med kommunen.
Många arbetar med detta i bästa samförstånd med kommunen, så vår förhoppning är att det snart
skall vara klart. Därefter kan förläggningskartan göras färdig och vi kan sedan omedelbart starta att få in de nödvändiga markavtalen.

Abonnent listor finns klara för området så vi skall också göra ett sista besök hos de få som ännu inte är med för att dubbelkolla om det är medvetet val eller om något inte fungerat.

ÖRESJÖ

Abonnentlistan är klar och likadant förläggningskartan. Vi gör även här en kontroll att alla som vill, verkligen fått möjlighet att vara med. Därefter gäller det att få alla markavtal (avtal med markägare som vi passerar) klara. Det är enbart privatägd mark, så vi kan sedan mer eller mindre omedelbart gå igång.

LANDSBYGDEN

Vi kommer nu att fortsätta planeringen för landsbygdsdelen och kommer då att rikta ytterligare aktiviteter mot respektive område.

Av naturliga skäl kommer utbyggnaden att ske etappvis och siktar först på områden som dels har närhet till de nät som nu byggs i Hjärtum och Öresjö men också områden med hög täckning och många abonnenter. En förhoppning är också att öppna något i södra delen av vårt område.

Hjärtum 2017-03-14

Leif ordf. HFEF

En period med mycket aktivitet bakom kulisserna.

ALLMÄNT

Kopplingen mellan Zitius och Telia har stärkts, samtidigt som Zitius utvecklas som eget starkt varumärke.

Ytterligare resurser knyts också till projektet ”Hjärtum Fiber”

 

Q-market – Z-market

Fibertillalla och Q-market sidan med karta och inrapportering är nu omarbetad och förbättrad. I samband med detta har den även bytt namn till Z-market för att bättre passa in i varumärket Zitius.

Det finns fortfarande fastigheter markerade som inte är aktuella som ex. ödetomter, obebyggda eller rivningshus m.fl kika gärna på kartan om du hittar något sådant, hjälp oss gärna genom att rapportera dessa till oss, då kan vi plocka bort dem ur underlaget för bedömning av täckningsgrad.

Om du inte hittar din fastighet, eller om du gjort intresseanmälan och vill skriva avtalet men inte kommer vidare eller som i Hjärtum fallet vill ha bekräftelse på att ditt tidigare avtal med Fibergruppen har annullerats.

Kontakta: landsbygd@zitius.com eller telefon 031 – 755 77 70 eller oss så löser vi det.

 

MARKAVTAL

Föreningen svarar för att ordna de markavtal som behövs. Vi har inom kort klart vilka förutsättningar som gäller för detta och kommer då att kontakta berörda markägare.

I första hand gäller Skanovas avtal som är framtaget ihop med LRF och SKL, men vi undersöker möjligheterna om LRF-Coompanion avtalet också kan användas.

 

LANDSBYGDEN

Täckningen i de olika landsbygdsområdena är riktigt bra, men vi letar nu vita fläckar, dvs områden som vi inte nått.

Det finns ca 350 klara avtal registrerade, vilket redovisas på kartan , utöver dessa finns ca 50 intresseanmälningar och ihop är detta underlaget för bedömning om täckning 400 av ca 750 eller 53% vilket är mycket bra på så kort tid men inte tillräckligt, vi måste tillsammans övertyga våra grannar om nyttan med fiber, är dina grannar röda på kartan så prata med dom, det är bästa sättet att öka täckningen.

Vår bedömning är nu att det finns områden som vi uppenbart inte nått, men hjälps vi alla åt med dessa når vi målet.

Diverse material, utskrivna avtal och sk mäklarflaggor finns hos mig Leif. Det finns också löften om aktiv telefonbearbetning med hjälp av Zitius.

Slutpunkten 2017-02-28 skall ses som mål, inte deadline då vi inte riktigt hunnit med alla aktiviteter.

Så återigen, det är viktigt att vi alla som vill ha fiber hjälps åt, så att vi så snart det går kan identifiera de områden som vi missat så vi får upp täckningsgraden

 

HJÄRTUM

Projekteringen är i sitt slutskede, vår förhoppning är att alla tillstånd bl. a. hos kommunen nu är klara och att nästa steg kan börja i arbetet.

Vi kommer att göra en sista ansatts så att vi får in allt i slutförda avtal och att de som inte har skrivit avtal har gjort medvetna val.

Om du inte hittar din fastighet, eller om du gjort intresseanmälan och vill skriva avtalet och inte kommer vidare eller som i Hjärtum fallet vill ha bekräftelse på att ditt tidigare avtal med Fibergruppen har annullerats .Kontakta:  landsbygd@zitius.com eller telefon 031 – 755 77 70 eller oss så löser vi det.

 

ÖRESJÖ

Där har nu beslutats om byggstart och arbetet är beställt. Efter att detta spridits ökade antalet avtal från drygt 70 till över 90.

I samband med detta har Trollhättan Energi dragit tillbaka sitt erbjudande.

 

ANGRÄNSANDE OMRÅDEN

Vi för också en dialog med de föreningar som angränsar till oss på olika sidor så att så många som möjligt täcks in.

 

Hjärtum   2017-02-17

HFEF Leif Antonsson ordf.

Fel, Fel, Felutskick 161221!

Nej, vi ska INTE betala fakturan med fakturadatum 161221!

Det har blivit helfel med utskicken från Zitius och en del har kanske fått glöggen & pepparkakan i vrångstrupen.

En faktura med datum 21 december 2016 har skickats ut på hela beloppet som skulle betalas 31 december.

Det stämmer inte!

Felutskick 20161223
Fel faktura utskickat 161221. Riv den!

 

Vad som däremot är sant är
att vårt avtal gäller – se avtalet HÄR (pdf)!

Så ta det lugnt i julhelgen och var snälla mot er själva och varandra.

HFEF gm Gitte 

 

 

 

Lägesrapport 16 dec 2016

Ja, hur ligger vi till egentligen – hur är läget nu?

 

Streck i backen_dec-16

Konstiga streck på marken…

 

Vad är det för streck i marken?

Ska fibern gå där?

Varför är det inga streck till min tomt?

 

 

 

 

Det som markerats på gatorna i Hjärtum är befintlig el och tele, vilket är grunden för fiberdragningen.
Dels för att man inte vill gräva av några ledingar, dels för att se om man kan använda befintliga kanaler.

Hjärtum

Arbetet i Hjärtum pågår och det är mycket nära grävning. Men det är fortfarande några frågor att klara ut med kommunen som äger den mesta marken här.

Beträffande tecknande av de nya avtalen så pågår det för fullt.  Sidan Fibertillalla.se har uppenbara problem så mycket går pappersvägen och manuellt. Extra resurser har satts in men det kan ändå ta upp emot 14 dagar innan det syns på hemsidan. Dvs alla avtal och alla fastigheterna syns inte ännu.
Dock ska man komma ihåg att det avtal vi skrivit på tidigare gäller och Zitius har beställt jobbet utifrån det.

Metholmen – Öresjö

I detta området är nu arbetet beställt samtidigt med Hjärtum, och vi har fått in ytterligare ett drygt tiotal avtal till så det är nu också en mycket bra täckning. Samma gäller ang avtalen som i Hjärtum.

Landsbygden

Landsbygden skall få mer material, flaggor med mera, men det segar och pga juletider så kommer deadline att flyttas fram så alla hinner med.

/ Leif ordf gm Gitte J.

 

Load more