Fiber = framtidens infrastruktur för Tele, Tv, Data

VI BYGGER VÅR NYA INFRASTRUKTUR FÖR TELEFONI, TV OCH DATA.
En av landets större fiberutbyggnader sker just här och det senaste är Hjärtums Fiber landsbyggdel, med förhoppning att ytterligare ca 600 abonnenter i vår kommun på landsbygden väster om älven kommer att få fiber.

HJÄRTUM landsbygden
ca 600 abonnenter
Allt finns på plats, projektör är BÄCK Installation, grävare är Markbaronen – Jonas Mossud, projektering av förläggningen är gjord, markavtalen utskickade, material på gång osv. Men för att komma igång måste alla goda krafter samverka NU så vi kan genomföra detta, markägare, abonnenter mm. alla måste hjälpas åt. Det är AKUT att vi får in markavtalen så vi inte får förseningar eller i västa fall riskerar hela projektet.

HJÄRTUM TÄTORT
ca 150 abonnenter
Hjärtum följer helt plan. Alla markavtal är klara, vägverket markägare allt. Grävningen är klar och kanalisering är påbörjad, med start från respektive fastighet i stråk ner mot telestationen. Därefter blåses fiber i motsatt riktning först i stammarna upp mot kopplingspunkterna för att senare blåsas ända in i husen. Det vi känner till nu är att blåsning in i husen kommer att ske under oktober mao tom före plan! Allt återställes som vi ser direkt så gott det går, för att senare slutföras med asfaltering.

ÖRESJÖ
ca 120 abonnenter
Öresjö var helt klart strax före semestrarna. Besiktning av bla återställning har skett och avslutande
arbeten beräknas bli utförda några veckor efter semestrarna.

Leif ordf.

Snart fiber från Sannersbyn upp till Åkerström och ut till Hasteröd!

Tack vare stort engagemang från medlemmar, positiva markägare mm är det nu verkligen full aktivitet på alla sätt i alla områden!

Landsbygden mha Bäcks Installation
Alla förläggningskartor är klara och i hela området har nu berörda markägare ca 150st fått förfrågan om markägaravtal dvs att vi får gå med fiber över deras marker och vi har till allra största delen mött ett mycket positivt gensvar. Att vi kommer fram där vi önskar är naturligtvis en förutsättning för en snabb, effektiv och ekonomisk rimligt förläggning. Intrånget är minimalt och förläggning sker i samförstånd med respektive markägare och på ett djup där det inte stör. Det innebär inte heller något ansvar för berörd markägare. Vi räknar med att avsluta arbetet med markavtalen under vecka 29 och 30. Arbetet genomförs under ledning av Stefan Svensson vår projektledare och med stor hjälp från 10-15 lokalt engagerade! Därefter startar det rent praktiska förläggningsarbetet dvs grävning. Planen är att minst hälften av området skall ha fungerande fiber innan året är slut och resterande följer i direkt anslutning.

Hjärtum mha SLL Installation
I tätorten är nu förläggningen klar ut från de flesta tomter. Gatorna är frästa och förläggning av rör, kallat kanalisation pågår mot uppsamlingspunkter, där fördelningsskåp placeras för att senare samlas ner mot telestationen. Den västra högre delen är snart klar och arbetet fortsätter ner mot Trollhättevägen och Klockarelunden. Mot Klockarelunden sker också samförläggning med Bäcks för att nå områdena söderut. Arbetet pågår under hela sommaren med endast någon veckas semesterstopp. Nästa steg är att fiber blåses i dessa rör och kopplas upp för att i ett sista steg kopplas in till respektive abonnent . Inkoppling i husen beräknas ske samordnat under hösten efter en noggrann plan där var kommer att kontaktas och får ett datum. Hela området planeras ha fungerande fiber anslutningar innan året är slut.

Öresjö mha Transtema
Här har nu avslutande besiktning av förläggning och återställning skett.

Leif ordf.

Lägesrapport.

Nu bygger vi fiber i hela landsbygdsområdet, och det går undan!

En förutsättning är dock att vi får nödvändiga markavtal klara och vi ber därför berörda markägare att hjälpa oss med detta så vi kommer vidare i den takt vi planerat.

Vår ambition är att det i varje område skall ta ca 14 dagar att få avtalen klara.
I första området Sollum delade vi ut markavtalen för två veckor sedan och vi jobbar med att få alla påskrivna.

I nästa område Jordfallsslätten, Hasteröd, Uxås mm skall vi precis distribuera avtalen och kommer under närmaste veckorna arbeta intensivt att få även dessa klara.

Övriga områden följer i rask takt.

 

Mer lokal hjälp behövs !!

Vi behöver nu flera lokala representanter i de olika områdena för att kunna hålla takten.

Speciellt området Sannersby, Röstorp, Berg Västra och området kring Graven, Myrtuvan mot Rishageröd men självklart även de andra områdena.

Ju fler engagerade desto fortare går det.

Du får allt underlag , instruktioner och stöd av vår projektledare Stefan Svensson och rapporterar tillbaka till honom.

Anmäl dig så fort du kan till mig Leif på telefon  eller mail leif.antonsson@telia.com.

 

Hjärtum

I tätorten fortsätter arbetet helt enligt plan nu med fräsning i gatorna. Arbetet går imponerade smärtfritt och med stor hänsyn till oss boende.

I detta arbete ingår även samförläggning av rör och fiber ut mot de kringliggande landsbygdsdelarna.

 

Leif  ordf.

Status?

Hjärtum tätort
Tomt efter tomt blir klar, SLL´s personal stöder, hjälper och är bara genom sin närvaro ett trevligt inslag i vår by. Ytterligare någon vecka återstår.

Hjärtum landsbygdsdelen
Nu går det undan! Vi har nu första bunten markavtal i vår hand, området är Sollum och 11st markavtal skall skrivas. Alla berörda skall att besökas och vi kommer överens om lämplig dragning i varje enskilt fall. Det bör bli klart på 1-2 veckor om allt flyter på. Nästa område är Jordfallslätten , Hasteröd, Uxås där vi troligen får avtalen om någon vecka,  därefter följer område på område. I vilken ordning grävning sedan sker beror på flera faktorer, men klara markavtal är en förutsättning.

Markavtal:
Med markavtal menas när en förläggning behöver korsa eller gå på någons mark, inte förläggningen på tomterna, de kontakterna tas senare. Föreningens projektledare för detta är Stefan Svensson med hjälp av de olika lokala representanterna. Behövs det så stöds vi sedan av Bäcks. Ett mail till representanterna i de olika områdena kommer inom kort.

VIKTIGT!
Om du ännu inte bestämt dig om att vara med så är det nu absolut sista sekunden att teckna avtal! Information kommer löpande så fortsätt att besöka vår hemsida mm.

Leif ordf.

Våren är här, nu drar grävningen igång!

Hjärtum tätort
Här grävs det på tomt efter tomt. SLL AB och HFEF besöker, ger råd och kommer överens om lämplig
dragning.

Hjärtum landsbygdsdelen
Det är nu högsta fart på utbyggnaden och vår entreprenör för detta område heter Bäcks Installations
AB.

Förläggningskartorna:

Är klara och markavtalen på gång. Åtta genomförandeområden är definierade
och det gäller nu att vi med förenade krafter bidrar så att genomförandet kan gå så fort och lätt som
möjligt och det gäller två saker där vi skall medverka.

 • Att nödvändiga avtal tecknas med berörda markägare.
 • Att de som ännu inte tecknat avtal blir medvetna om den möjlighet som nu finns.

Områden:

Under veckan kommer vi att maila representanter i de olika områdena om lokal medverkan.
Områdena är:

 • BL=Sollum, Röd
 • GR=Rishageröd
 • GU= Utby
 • OR=Vesten Intagan
 • RO=Jordfallslätten, Hasteröd, Uxås
 • VI=Röstorp, Sannersby
 • VL=Törresröd, Graveröd

Information kommer nu löpande och ibland med kort varsel så fortsätt att besöka vår hemsida mm.
Leif ordf.

HJÄRTUM tätort, nu går det undan!

VIKTIGT   VIKTIGT  VIKTIGT!
SLL AB går nu runt och besöker alla fastigheter i etapp 1 (Hjärtum tätort och dess närmaste fastigheter) ni som inte varit hemma har fått en pinne med grön topp på er trapp. Känner du att din fastighet hör till området men inte fått utmärkning eller en pinne så kontakta Leif, leif.antonsson@telia.com

Har du fått en pinne måste ni omedelbart placera den vid huslivet där ni vill att fibern skall gå in.

 

Prata gärna med grannarna så detta sprids!

 

FIBERFOLKET INVADERAR HJÄRTUM !

Med början redan nu men i huvudsak under vecka 17 kommer SLL AB att sätta ut markeringspinnar vid respektive tomts tänkta anslutningspunkt. Ytterligare en markeringspinne lämnas som du som tomtägare sätter vid huslivet där ni önskar att fibern dras in i huset.

Personliga besök kommer sedan att ske hos alla av SLL AB´s platsprojektledare i samarbete med  Stefan Svensson från Hjärtum fiber för att bestämma lämplig grävväg på tomten.

Avsikten är att området skall vara så väl genomarbetat att nästa steg, grävning kan göras i ett effektivt sammanhang.

Leif ordf.

Läget?

Hjärtum, markering av slutlig dragning påbörjas!
Utsättning av anslutning vid och på tomterna sker v 17. Detaljer om detta publiceras i början av nästa vecka dvs v16.

Dragningen på Landsbygdens är nu ritad.
Projektering av dragningen på landsbygden är klar i ett första utkast och arbetet fortsätter nu direkt med detaljplanering och att skriva markavtal.

Öresjö är i huvudsak avslutat.
Återställning av vägar och marker sker så snart vädret tillåter.

Leif ordf.

Klart för grävning i Hjärtum!

Entreprenören för Hjärtum heter SLL Energi & Infrastruktur AB från Trollhättan och vi kommer nu att börja se deras bilar rulla här.

 • Avslutande arbete med tillstånd och markavtal sker under febr/mars.   
 • Enligt plan börjar grävning i april eller när vädret tillåter.
 • Driftsättning sker efter hand dock senast december 2018.

Projektet innebär även samordning med utbyggnaden på landsbygden.
Så snart arbetet väl startat kommer vi fortlöpande informera om vad som händer, när och hur kontakter tas med respektive fastigheter osv.

Leif ordf.

 

Ett lyckat ”drop in”.

15 februari höll föreningen ett öppet hus inför starten av landsbygdsdelen. Drygt 150 personer besökte oss, fick svar på frågor och kollat att man var med. Mer än 25 nya avtal fick vi in och fler kommer från de som nu gör det hemifrån.

Vi startar nu även utbyggnaden på landsbygdsdelen, målet är ett genomförande under 2018. Alla som vill vara med måste omgående teckna ett avtal mot vår partner Zitius. Entreprenör för genomförandet är klar och uppstart kommer att ske så snart som möjligt,  vi har några steg innan vi kan börja gräva

 • Samla upp de sista intressenterna så vi inte missar någon, se vilka områden vi ska täcka in.
 • Rita kartor, vilka kabelvägar?
 • När ritningarna finns, vilka är markägare?
 • Kontakta markägare för diskussion och avtal.

När alla nödvändiga markavtal och intyg är klara så kör vi igång!

Vill du teckna avtal, är osäker på om du är tecknad eller har andra frågor? Kontakta oss i föreningen eller Zitius Fiberrådgivare Tel: 020- 11 85 00

En på alla sätt trevlig och lyckad kväll och vi tackar alla som besökte oss!
/ Leif, Stefan, Marcus, Jesper HFEF och Daniel Zitius

Load more