Problemlösning

Arbetet på landsbygden fortsätter i snabb takt. Det ena problemet efter det andra får sin lösning.

INFO från Bäcks:
Arbetet vid Tomten/Torp forstätter nu omgående sedan ett avtal i positiv anda tecknats med en strategiskt markägare i området.
Grävning kommer att påbörjas där i nästa vecka då man redan är i krokarna med
maskinerna.
Beträffade de återstående ledningsrättsärendena har nu Lantmäteriet kommit vidare och kommer att skicka ut kallelser till sammanträden.
Leif ordf.

Hjärtum landsbygd.

Hjärtums fiberförening står bakom en av de största infrastruktur-byggena av digital kommunikation på landsbygd i västsverige på många år.

Gemensamt arbete, grannsamverkan, hög anslutningsgrad och stor förståelse från markägare har möjliggjort detta.  

Värdet och förutsättningarna för att bo och verka i vår region har ökat, en stabil kommunikationslösning är idag en förutsättning både för företag och många boende.

Det är nu aktivitet i alla våra fiberområden med målet att resterande inkopplingar kan göras klara senast april, förutsättningen för att lyckas med detta beror på ledningsrätter och vädret.

VIKTIG INFO

  • Ni som upptäcker att grävarna passerar i ert område och skulle vilja vara med måste omedelbart kontakta oss och teckna avtal för att gå med nu och få del av vårt erbjudande.
  • För er som fått ”torrinstallation* utförd är det viktigt att den installerade enheten lämnas ansluten till 230V och påslagen.

LÄGESBESKRIVNING

Markbaronen har två grävlag igång som just nu förflyttar sig mellan områdena Norra Vesten, Utby/Torp, Törresröd och Sandliden.

Av totalt 434 kontrakterade hushåll på vår landsbygdsdel, har 204 nu fått sin torrinstallation* och i många fall också tomtgrävning utförd. Ytterligare 120st kommer installeras inom kort. Totalt har nära 300 av ca 700 hushåll nu fungerande fiberanslutningar och resterande kommer att få det inom några månader.

Antalet uppkopplade är:

136 i Hjärtums kyrby

96 i Öresjö

52 i landsbygdsdelen.

Markavtal:

I Hjärtum och Öresjö har allt skett i samförstånd med markägarna.

På landsbygdsdelen med 206 st markavtal har 191 st lösts i samförstånd, medan det i 15 fall inte har gått att komma fram till någon uppgörelse, dessa har lämnats till lantmäteriet med begäran om ledningsrätt/expropriation*. De behandlas med början nu i slutet av januari och beräknas vara klara inom två månader. Det är i huvudsak inkopplingen mot stationen i Hjärtum som försenas.

*Torrinstallation.

Detta innebär att installation av mediaomvandlare/modem sker inne i bostaden och då med närhet till ett 230V uttag. Du kontaktas för detta och en tid bestäms, arbetet tar någon timma.En anslutningsbox finns sedan på utsidan av fasaden och den fortsatta inkopplingen kan ske utan tillgång till respektive fastighet. Det är viktigt att den installerade enheten lämnas ansluten till 230V och påslagen.

*Ledningsrätt

El- och vattenledningar, optiska fibrer, fjärrvärmeledningar – samhället är beroende av en mängd olika ledningar för att fungera. En gemensam nämnare för nästan alla aktörer som äger ledningsnät är att de behöver dra sina ledningar över någon annans mark. Rätten att göra det kan regleras i en ledningsrätt. En ledningsrätt innebär ett intrång i fastighetsägarens äganderätt. Fastighetsägaren har därför rätt till ekonomisk kompensation. Är parterna inte överens om ersättningsbeloppets storlek värderar vi på Lantmäteriet intrånget och beslutar om ersättningens storlek.

*Expropriation

Användningen av mark har stor betydelse för planeringen och utvecklingen av samhället. Det finns därför regler om bl.a. expropriation, som innebär att man i vissa fall kan få överta eller använda andras mark för att tillgodose angelägna allmänna intressen.
Expropriation innebär alltså att fastighetsägaren blir av med hela eller delar av sin fastighet eller måste tåla att den belastas med någon rättighet. Det är en ingripande åtgärd för den fastighetsägare som berörs. För att expropriation ska få ske måste ett s.k. expropriationsändamål vara uppfyllt. Dessa ändamål anges i expropriationslagen (1972:719). Expropriation får bl.a. ske för att tillgodose mark för tätbebyggelse eller för att tillgodose allmänna kommunikationsbehov.


Leif ordf

GOD JUL med fiber till många av oss, resten får inom kort.

HJÄRTUM
Alla anslutningar är driftsatta och projektet har nu slutförts av SSL. Avslutande besiktning med kommunen om vägar mm har också skett. Allt är i ordning och asfaltering skall ske så snart vädret tillåter, vi hade t.om en förhoppning att det skulle ske före vinterns intåg.
De som nu tillkommer, exvis tomterna på Ljunghedsvägen, kommer att få separat pris efter anmälan och offert från Zitius.
Vi vill peka på hur fint SLL har jobbat ihop med oss boende här, varit lätta att nå, bemött oss så trevligt och ända in i det sista hanterat senkommande.
Inga problem är kända allt har fungerat till belåtenhet.
Vi bugar och tackar !!!
136st blev vi, så nu har i stort alla i området fiber!

ÖRESJÖ
Alla abonnenter förutom 2st är driftsatta och klara. Det som kvarstår är dessa två och en sista markhantering på några ställen, vilket kommer att genomföras under Skanovas ledning.
Vi är medvetna om att visst strul har inträffat men allt kommer att bli klart.
Runt 110 har nu fungerande fiber!

LANDSBYGDSDELEN
Arbetet fortgår intensivt över hela området och skall enligt plan vara helt klart till
halvårsskiftet.
I nuläget omfattas ca 400 fastigheter och hos mer än hälften har arbeten påbörjats, flera beräknas tillkomma under arbetets gång. Se mer info i inlägget från Bäcks nedan.
Leif ordf

Bäcks har ordet:

Vi rullar vi på med fem grävlag för att kunna ansluta och driftsätta de första kunderna redan i år.
Antalet som beräknas bli driftsatta 2018 beräknas vara 50-60 st och det rör sig om de norra delarna i och runt Intagan där aktiviteten är som störst. 
När det gäller återställning så kan det vara bra för er att veta att vi gör den först när vi är helt färdiga i ett område för att inte behöva göra det vid flera tillfällen.

Vi har blivit tilldelade en handläggare hos lantmäteriet som har hand om våra
ledningsrättsärenden och kommer sätta igång med det efter jul. Kartarbetet har de redan påbörjat och just fiberprojekt är högprioriterade ärenden hos dem vilket är positivt!
Vi planerar inte för något uppehåll när det gäller utbyggnaden utan vi fortsätter jobba på under vintern.

En riktigt God jul och ett Gott nytt år önskar vi på Bäck installation och entreprenören Markbaronen Er!

2018-11-20 Lägesrapport från Bäcks Installation.

Landsbygdsfiber.
Nu är vi igång med grävningen och vill passa på att ge en liten uppdatering om hur arbetet
fortskrider.
Den lokala entreprenören Markbaronen har hittills grävt 1738m på vägen från Bodalshagen i de nordvästra delarna och är nu framme i Intagan där arbetet fortsätter.
Parallellt med det så jobbar ett annat lag med försyn och inomhusinstallation där vi hittills har installerat fiberbox/mediaomvandlare till 161 boende.  Under måndagen den 19/11 påbörjades även tomtgrävningarna som så småningom ska kopplas ihop (skarvas) med schakten i gatan. När det är gjort så återstår det bara blåsning och svetsning av fibern innan vi kan börja driftsätta de första fastighetsägarna!

Efteranmälan.

Flera fastighetsägare har valt att anmäla sig sedan vi kom igång med grävningen och en del
hör av sig om det fortfarande är möjligt att ansluta sin fastighet till fibernätet. Om man vill
ansluta sig så är det smidigaste sättet att ni går in på  www.fibertillalla.se  och gör er
anmälan!

Markägare.
Till sist vill vi nämna att flera markägare har ställt sig positiva till den nya ersättningen på 4,85 kr/m vilket har gjort att vi har fått klart med flertalet markavtal. De markägare som fortfarande inte accepterar förutsättningarna trots nyheten om utlovad ersättning kommer inom kort att få information från Lantmäteriet om att det har startats ett ledningsrättsärende (expropriation) för att gräva på deras mark.
Vänligen, Bäck Installation.

Full fart landsbygden!

Området är uppdelat i olika delar och de första tre områdena som nu startats är Vesten/Intagan, Utby och Sollum, och inom kort påbörjas sedan ytterligare tre områden. Det är då Jordfallsslätten /Hasteröd/Uxås, Törresröd/Graveröd och Röstorp/Sannersby. Vi kommer nu fortlöpande rapportera hur arbetet fortskrider och strax kommer en första rapport.
HFEF Leif ordf.

 

Full fart på landsbygden!

Bäck Installation informerar: 

  • Grävningen har påbörjats i delar av Intagan, vi planerar att jobba oss söderut. Den lokala entreprenören Jonas Mossudd kommer kontakta er innan grävning påbörjas på er mark.
  • Parallellt med grävningen har vi börjat kontakta fastighetsägare som ska ansluta sig till fibernätet för bokning av tomtprojektering samt installation. Ni bokas upp för ett möte med en tekniker som tillsammans med er går igenom tomtprojektering, montering av utomhusbox samt inomhusutrustning. Det som kvarstår efter detta är tomtgrävning och blåsning av fiber innan driftsättning. Utomhusboxen monteras i servicesynpunkt då vi ej behöver ha tillträde in i fastigheten vid felsökning / driftsättning. Fastighetsägaren får information när fibern är driftsatt.
  • Efter en tids dialog med fastighetsägarna i området har vi insett betydelsen av ersättning för markintrång. Bäck har lyft detta till Telia/Skanova som har lyssnat och beslutat att betala ut ersättning för markintrång på 4.85kr/m. Ersättningsnivån är densamma som i Telia/Zitius projekt som ej är bidragsfinansierade. Ersättningen gäller på alla avtal som är signerade och inlämnade senast 2018-12-01. Avtal som ej är signerade och oss till handa innan slutdatumet kommer då att lämnas in till Telia för beslut kring ledningsrätt / annullering av beställningar.
  • Markägarna som redan signerat och överlämnat avtal kommer givetvis också att få ersättning. Vi kommer gå ut med mer information om hur regleringen med ersättning kommer ske.

    Martin Blom, Projektledare,
    Jimmi Winqvist, Avtalsansvarig.

Nu har vi fiber i Hjärtum!

I dagarna pågår de allra sista installationerna i fastigheterna här i tätorten, och därefter fortsätter arbetet med återställning av först grusvägar och gräsytor. SSL´s avsikt är sedan att asfaltering kan ske innan vintern kommer på allvar.

Lite teknik info:
Ansvariga för nätet och inkoppling av de enheter vi får när vi tecknar abonnemang är Zitius. Behöver vi hjälp når vi dem på ”90200/fiber/support” och sedan fråga efter Zitius support. För de som har Telia ADSL abonnemang och har @telia.com som mailadresser, så måste man dessutom försäkra sig om man att dessa förs över till fiberabonnemaget. Detta sker INTE automatiskt! Ring Telia ” 90200/fiber/support”
OBS när ADSL abonnemangen stängs ner så stängs också anslutna mailkonton ner. Har man tecknat IP telefoni får man ett nytt nummer även om man skall behålla sitt gamla. Man får sedan pin-kod för inkoppling av dessa och måste invänta kod till det nummer man tänker använda, dessa kommer inte alltid samtidigt.

Leif, ordf

 

Fiberinkoppling, ytterligare aktuell information.

Inkoppling fortgår i allt snabbare takt men vi vill förtydliga att:

SLL svarar för indragning i fastigheten på den överenskomna platsen, montage av media omvandlaren-routern (enheten som gör om fiber till en vanlig nätverksanslutning) som ingår i vårt avtalade pris. SLL testar också hela förbindelsen och säkerställer att den har högsta kvalitet.

Vidare dragning inne i huset är fastighetsägarens ansvar och inget SLL ens har utrustning för.

För att komma igång sedan krävs också ett abonnemang som fastighetsägaren också själv tecknar. Detta kan göras med dator via den nyinstallerade anslutningen på Z-market, en startsida som man direkt når. En utmärkt instruktion lämnas vid montaget.

Leif ordf

Snart har hela Hjärtum tätort fiber!

Glädjen sprider sig med 100Mbit och mera!

LITE TIPS:

Du får med en perfekt instruktion vid installationen, följ den så snart den gröna LED´n lyser fast på din enhet. Du går in på Z-market, genomför beställning och sedan fungerar allt automatiskt inom några dagar.

Du som förhandsbeställt ett abonnemang måste däremot ringa din leverantör och berätta att fibern finns på plats, för att få det uppkopplat och att de enheter du skall ha skickas till dig.

Tänk också på om du byter från ADSL till fiber och exempelvis har mailtjänst hos din leverantör att kontrollera att denna följer med över med sitt innehåll. Detta gäller i ett första skede även om du beställt ett Telia abonnemang. Med andra ord,  ring i så fall  ” 90200 – bredband – support ” och  berätta att det är ett Zitius område, så får du hjälp. Inom någon vecka skall även detta fungera automatisk.

Leif / ordf

Ladda mer