Kort paus för semester, sen ser vi mål!

Efter ett fantastiskt engagerat och professionellt arbete av Telia-infra som leder projektet och Fyrstads Entreprenad som realiserar och genomför så är vi nu snart i mål.

Vi har då tillsammans medverkat till att nästan 800 st hushåll i Öresjö, Hjärtum och nu senast landsbygden på västra sidan älven i kommunen från Ström, Hjärtum ut mot Hasteröd och uppåt mot Trollhättan kunnat få fiber.

Vi vill också uttrycka vår tacksamhet mot de markägare som medverkat i att vi kunna genomföra denna för oss alla så viktiga nya infrastruktur, som bla innebär snabb och säker tillgänglighet till samhällsfunktioner och för många boende en möjlighet att jobba hemifrån dvs en levande landsbygd i vår kommun.

Vi har nu 18 kunder kvar sen tidigare och 5st tillkommande nya kunder att installera i projektet, detta kommer att ske efter semestern i augusti.
Projektet ber om ursäkt för detta och anledningen är bla markförhållanden som ställt till det och som tyvärr försenat den allra sista biten av projektet.

Semesterperioden är v28–v31, därefter startas genomförandet och slutförandet av allra sista delen direkt v32!

Gällande nya kunder, så är det nu stopp tills vi är helt färdiga med projektet och slutförandet i höst.
Intresseanmälan för de som nu tillkommer görs till Zitius kundtjänst/Telia.

Vi önskar er alla en fin sommar.

Hjärtum Fiber Ek. förening
Leif Antonsson ordf.

Målet i sikte.

Ett intensivt arbete pågår för att kunna slutföra projektet.
Allt sker i samarbete med de markägare som är berörda av ledningsrätter.

Under kommande vecka beräknas blåsning = fiber dragning att starta i de stamledningar som nu finns på plats från Hjärtum ut mot Hasteröd, därefter kan man börja att ansluta abonnent för abonnent.
Totalt gäller detta 60 talet abonnenter, dessa kommer att kontaktas personligen av Fyrstads Entreprenad när detta skall ske.

Nästa del:
Ytterligare resurser kommer sedan att sättas in för att helt slutföra:
1. Uxsås, Sannersby, Röstorp och Lekvall
2. Vesten, Intagan.

Nya samråd kommer samtidigt att genomföras gällande de ledningsrätter som därefter kvarstår, ett mindre antal abonnenter får tyvärr vänta lite till.

I avslutningsarbetet ingår också justering av påverkan och arbete som gjorts i samråd med berörda markägare.


/Leif HFEF ordf.

Projektet går nu in i sitt sista skede!


När projektet är slutfört så har ca 800 hushåll i vårt område fått tillgång till fiber
och modern kommunikation!

Nuläget.
Som vi tidigare informerat om har alla ledningsrätter under hösten vunnit laga kraft!
Arbetet för att fortsätta och slutföra startade omedelbart och vi kan nu beskriva den plan som man
arbetar efter:
Schakt har påbörjats utefter kvarvarande trafikverkets vägar i området bl.a. längs 167 ´an närmast Ström och skall slutföras under året.
På vissa delar längs 167 har det uppkommit några frågor som måste hanteras innan arbetet kan genomföras i sin helhet.
Noggranna genomgångar kommer att göras med respektive berörd fastighetsägare för att i görligaste
mån hitta lösningar som passar alla.


PLANERING för avslutet i ungefärlig ordning.
Totalt är det ca 95st abonnenter som väntar på sin anslutning.
När detta sedan är klart har föreningen medverkat till att ca 800 hushåll i vårt område från Öresjö i norr,
Hjärtums tätort och landsbygden runt Hjärtum, väster ut mot Hasteröd och söder ut ner till 167 fått
tillgång till fiber!


2022
Innan året är slut kommer 9 st ytterligare att bli anslutna och det gäller:
5 st Hasteröd
1 st nedre Hjärtum,
1 st Änghagen
1-2 st Ströms Bäck.

2023 första kvartalet västra delen mot Hasteröds korset
2023 första och andra kvartalet norra delarna Intagan m.fl ner mot Utby, Gategården.
2023 andra kvartalet sydväst om 167án Bergsåsen

Framtida anslutningar
För tillkommande nya nu och framgen, gäller att man skall vända sig till:
Kontakta oss – Fiber till alla – Zmarket
För anslutning av de nybyggnadstomter på Ljunghedsvägen I Hjärtum, som har fibern framdraget
gäller också samma.
Kontakta oss – Fiber till alla – Zmarket men här kan vi HFEF hjälpa till med kontakt med
projektledningen.

Felanmälan:
All felanmälan skall när man sedan är idriftagen ske mot den leverantör man valt, som sedan I sin tur kontaktar berörd instans. Detta gäller även om man fått skador på ledning over egen tomt.

Leif Antonsson HFEF ordf

Vi närmar oss mål!


Vädret har varit till vår fördel, arbetet har kunnat fortgå och ett intensivt arbete av Telias projektledning och Fyrstads entreprenad som utförare har inneburit att nu är i det närmaste allt som går att installera inte bara gjort utan också uppkopplat och fungerande!


Ett stort och positivt engagemang av berörda har inneburit att allt som gått att lösa med kommunen, enskilda fastighetsägare och flera markägare nu är löst i bästa samförstånd.

Det återstår nu enbart de fastigheter som stoppas av de ledningsrätts-ärenden som ännu inte är slutförda. Det är 20st från första delen av projektet och 79st från projektets senare del totalt 99st, vi hoppas kunna markera även dessa som klara inom en snar framtid.
Ett avslut av ledningsrätterna skall enligt myndigheten kunna ske under april med verkställighet under maj.
Vi hoppas på det bästa, att vi kan nå en samverkan för vår byggd och denna nya infrastruktur som är allt mer viktig i vårt samhälle.

Totalt har vi då tillsammans medverkat till att runt 700st fått fiber varav 100 talet är i Öresjö 200 i Hjärtum tätort och nu drygt 400 i landsbygdsdelen och vi hoppas att ytterligare 100 skall komma till.

Hjärtum 2022-03-13
Leif ordf HFEF

Intensivt arbete in i årets sista timmar.

Förhoppningen är att allt som går att koppla in skall vara anslutet innan Jul tack vare en jätteinsats av Fyrstads Entreprenad.
Detta innebär att tomten kommer att komma med fiberfart till ytterligare ca 40 hushåll i området.
Så snart marken tinar så kommer ytterligare ett tiotal att få sin fiber, många av dem nytillkommande. Det återstår sedan ett 80 tal som inte kan slutföras förrän de överklagade ledningsrättsärendena är klara.

Vi i föreningen önskar er alla en GOD JUL och ser fram emot att kunna slutföra hela projektet under våren.

Från oss i Fiber föreningen genom
Leif ordf.

Årets mål?

Vi börjar se målet, att större delen av området väster om älven kunnat få fiber, även om en del fortfarande återstår.
Arbetet har fortgått efter sommaren med stor intensitet och ytterligare 40st har nu sin anslutning och 19st till blir strax klara.
I området mellan Hjärtum och ned mot Ström har det under hösten varit ett intensivt arbete som snart är klart och 59st har då fått sin anslutning. Vi har sett och glatts åt Fyrstads bilar och maskiner längs hela vägen.

Arbetet fortsätter också på flera ställen i de södra och västra delarna men en del fall är fortfarande påverkade av pågående ledningsrätts-ärenden med markägare.
Vår förhoppning är att vi skall nå en slutpunkt med detta och kunna erbjuda ytterligare ett antal abonnenter sin efterlängtade fiber-anslutning.

Ledningsrätterna:

Vi är i händerna på myndigheter, nu inväntar vi lantmäteriet som skall korrigera sina kartor i ett område i södra delen innan slutlig dom kan avkunnas av mark och miljödomstolen.

Utby:

I samarbete med kommunen har nu de överenskomna dragningarna satts ut. Tryckning av ledning under en korsning skall ske omgående och sedan kommer 30 talet hushåll till få sin anslutning.


Hjärtum:

Flera av de nya tomterna kring Ljunghedsvägen har nu också anslutits .

Fortsättning:

Målet är att alla som inte hindras av de pågående ledningsrättärendena ska ha fått sin anslutning, innan projektet pausas inför vintern.
Projektet återupptas sedan under våren med målet att då ytterligare 100st skall kunna anslutas.

Sammanfattning:

Vi gläds åt en utbyggnad av modern infrastruktur i den västra delen av vår kommun där nu hela 700 fastigheter hittills har fått fiber.

I det senaste skedet har ca 350 abonnenter i landsbygdsdelen anslutits. Tidigare har ca 200 fastigheter i Hjärtum och 150 i Öresjö fått fiber och anslutits.

Detta har möjliggjorts genom positiv medverkan av hundratals små som stora markägare, våra medlemmar, entreprenörer och ett stort tålamod hos alla er som väntat, väntat, väntat och väntar, ett stort tack för det!

Leif ordf.

Äntligen är semestrarna slut!?

Arbetet är nu återstartat i full utsträckning efter semestrarna och vi kan notera att 132 st är nu idriftsatta i norra delen och 108 st i södra ett jättebra resultat.

Arbetet fortsätter i flera delar i de södra och västra delarna men tyvärr är vi i en del fall påverkade av pågående ledningsrätts-ärenden med markägare. Vår förhoppning är ändå att vi inom kort skall ha nått en slutpunkt med detta och ska kunna erbjuda ytterligare ett antal abonnenter den så hett efterlängtade fiber-anslutningen och därmed tillgång till de samhällstjänster som nu hanteras via nätet.

Ledningsrätterna:
Där är vi fortfarande i händerna på en myndighet, nu är det lantmäteriet som skall korrigera en del av sin kartering innan slutlig dom kan avkunnas av mark och miljödomstolen.
Handläggare är utsedd och projektet samarbetar med dem för att nå ett resultat så snart som möjligt.

Utby:
Efter ett större teams-möte (video-möte) i juni så är vi helt överens med kommunen om hur dragningen skall ske och vi väntar nu på att kommunen så snart som möjligt skall sätta ut = markera sina va-dragningar så vi inte skadar varandra nu eller framgent. Detta gäller ytterligare ca 30 abonnenter.

Hjärtum:
De nya tomterna kring Ljunghedsvägen har alltså förberedd fiber till tomtgränsen och kan erbjudas anslutning efter anmälan till Zitius först men också anmälan till oss Hjärtum Fiber (leif.antonsson@telia.com) så infogas de i det nu pågående projektet i vår landsbygds del.
Leif ordf.

Semester snart? Här jobbas det för fullt!

Lägesrapport 2021-06-11

Information direkt från Telia´s projektledning för Hjärtums projektet.

Projektet har med hjälp av Fyrstads Entreprenad driftsatt 38 kunder under våren och kommer innan Juli ha driftsatt ytterligare 50 kunder.
Det innebär att vi i tidigare entreprenad driftsatt 132st + Fyrstads 38 + kommande 50 = 220 kunder innan semestern, då återstår ca 200 kunder att leverera innan alla som beställt fått sin fiber.

Lantmäteriet har tilldelat en Lantmätare som kommer revidera tidigare ledningsrätter efter domstolens beslut, arbetet påbörjas i augusti.
Projektet har försökt att nå en förlikning med en av de större markägarna utan framgång varför vi måste avvakta Lantmäteriets beslut och att det vinner laga kraft, ca 4v efter Lantmäteriets beslut om ingen har överklagat, innan vi kan få tillgång till marken.

Det innebär tyvärr ytterligare förseningar för ca 100 kunder främst i området sydväst om Hasteröd, som riskerar att inte få sin fiber innan vintern och tjälen kommer.

Projektet har haft ett möte med kommunen ang. Utby, där vår förhoppning är att få schakt & grävansökan beviljad så ytterligare ca 40 kunder som är beroende av V/A utsättningar kan få sin leverans i höst

Ett större nätarbete för att få fram matningen till norra delarna har påbörjats via Telias egna tekniker. Denna delen är likaså beroende av Lantmäteriet där vi får avvakta tillgången till marken för att färdigställa entreprenaden


Anders
Byggledare | Construction West
Telia Company AB

Det arbetas i projektet på många ställen.

Fyrstads Entreprenad som nu slutför arbetet sköter sig galant!
Tas emot så väl bland våra kunder som bla säger:
”Jätte-eloge till Fyrstads, de gör ett kalas-jobb. De löser dessutom problem efter den förra entreprenören och gör det snyggt.
De kommunicerar väl med de inblandade i bygden och löser alla små saker som uppkommer.”


Projektet.
Planen är att färdigställa område efter område och slutföra med inkoppling. Varje indelning är ca 50 abonnenter stort.
De tider som anges är preliminära och fungerar oftast men i denna typ av projekt händer mycket, ex. En jordfast sten ligger i vägen, en odokumenterad ledning/samfällighet i vägen eller liknande. Vi behöver ha förståelse för detta, ambitionen är hela tiden att komma fram och slutföra så fort som möjligt.

Preliminär tidsplan.
Hjärtum – Hasteröd: Genomförande April – maj.
Hasteröd – Törresröd – Ström: Genomförande Juni.
Södra delen av området: Direkt efter ovan nämnda blir klara.
Vallenvägen – Utby: Inväntar grävtillstånd från kommunen, start under sommaren?
Norra delarna: Planeringsarbete pågår för slutförande, start under sommar-höst.

Tillkommande kunder.
Det kommer nu i sista stund till kunder, detta är vanigt när man ser att något händer och oftast är det inget problem, men är fastigheten avsides = lång kabelväg måste en dialog ske om kostnader.

Ledningsrätterna.
Äntligen är dom nu avkunnad och kommer efter vanlig (kort) invändningstid vinna laga kraft, några korrigeringar skall göras och sedan borde vi komma vidare.

Leif ordf.

VÅREN KOMMER OCH I ÅR ÄVEN FIBERN !


Tjälen släpper och nu går det från planering till genomförande.


Grävning, installation och uppkoppling.
Det är full fart i projektet och med Fyrstads Entreprenad från Ljungskile är vi äntligen på väg mot
mål. Så för er som nu får besök, det är Fyrstads Entreprenad som slutför vårt, Hjärtums Fibers och Zitius projekt.
Fyrstads har redan gjort ett antal torrinstallationer dvs. installationer och slutförande i fastigheter som sedan skall anslutas och kopplas upp, inom någon vecka börjar man med förläggningen av det anslutande stamnätet.
Man jobbar områdesvis och först ut är området från Hjärtum och västerut mot Hasteröd, enligt plan skall detta genomföras under april.
Nästa område är sydväst om Hasteröd och sedan områdena tillbaka mot Ström, på båda sidor av 167:an, här kommer mer detaljer att publiceras allt efter hand.


Nytillkommande och ägarbyten.
Det har gått utmärkt att inkludera nya kunder efter ledningsvägarna även i detta sena skede men vi vill betona att nu är det bråttom. Det är absolut sista chansen och den som ännu inte anmält sig och tecknat avtal måste göra detta omgående hos Zitius.


Ledningsrätterna.
Synpunkter har lämnats av Mark och Miljödomstolen och hanteras av berörda markägare och
ledningsägaren. Som vi förstår sker detta i en konstruktiv anda. Någon tidplan för dessa hanteringar hos Mark och Miljödomstolen kan vi tyvärr inte få, men vår förhoppning är att detta skall kunna vara slutfört inom en sexveckors period.


Leif ordf.

Load more