Hjärtum landsbygd.

Hjärtums fiberförening står bakom en av de största infrastruktur-byggena av digital kommunikation på landsbygd i västsverige på många år.

Gemensamt arbete, grannsamverkan, hög anslutningsgrad och stor förståelse från markägare har möjliggjort detta.  

Värdet och förutsättningarna för att bo och verka i vår region har ökat, en stabil kommunikationslösning är idag en förutsättning både för företag och många boende.

Det är nu aktivitet i alla våra fiberområden med målet att resterande inkopplingar kan göras klara senast april, förutsättningen för att lyckas med detta beror på ledningsrätter och vädret.

VIKTIG INFO

  • Ni som upptäcker att grävarna passerar i ert område och skulle vilja vara med måste omedelbart kontakta oss och teckna avtal för att gå med nu och få del av vårt erbjudande.
  • För er som fått ”torrinstallation* utförd är det viktigt att den installerade enheten lämnas ansluten till 230V och påslagen.

LÄGESBESKRIVNING

Markbaronen har två grävlag igång som just nu förflyttar sig mellan områdena Norra Vesten, Utby/Torp, Törresröd och Sandliden.

Av totalt 434 kontrakterade hushåll på vår landsbygdsdel, har 204 nu fått sin torrinstallation* och i många fall också tomtgrävning utförd. Ytterligare 120st kommer installeras inom kort. Totalt har nära 300 av ca 700 hushåll nu fungerande fiberanslutningar och resterande kommer att få det inom några månader.

Antalet uppkopplade är:

136 i Hjärtums kyrby

96 i Öresjö

52 i landsbygdsdelen.

Markavtal:

I Hjärtum och Öresjö har allt skett i samförstånd med markägarna.

På landsbygdsdelen med 206 st markavtal har 191 st lösts i samförstånd, medan det i 15 fall inte har gått att komma fram till någon uppgörelse, dessa har lämnats till lantmäteriet med begäran om ledningsrätt/expropriation*. De behandlas med början nu i slutet av januari och beräknas vara klara inom två månader. Det är i huvudsak inkopplingen mot stationen i Hjärtum som försenas.

*Torrinstallation.

Detta innebär att installation av mediaomvandlare/modem sker inne i bostaden och då med närhet till ett 230V uttag. Du kontaktas för detta och en tid bestäms, arbetet tar någon timma.En anslutningsbox finns sedan på utsidan av fasaden och den fortsatta inkopplingen kan ske utan tillgång till respektive fastighet. Det är viktigt att den installerade enheten lämnas ansluten till 230V och påslagen.

*Ledningsrätt

El- och vattenledningar, optiska fibrer, fjärrvärmeledningar – samhället är beroende av en mängd olika ledningar för att fungera. En gemensam nämnare för nästan alla aktörer som äger ledningsnät är att de behöver dra sina ledningar över någon annans mark. Rätten att göra det kan regleras i en ledningsrätt. En ledningsrätt innebär ett intrång i fastighetsägarens äganderätt. Fastighetsägaren har därför rätt till ekonomisk kompensation. Är parterna inte överens om ersättningsbeloppets storlek värderar vi på Lantmäteriet intrånget och beslutar om ersättningens storlek.

*Expropriation

Användningen av mark har stor betydelse för planeringen och utvecklingen av samhället. Det finns därför regler om bl.a. expropriation, som innebär att man i vissa fall kan få överta eller använda andras mark för att tillgodose angelägna allmänna intressen.
Expropriation innebär alltså att fastighetsägaren blir av med hela eller delar av sin fastighet eller måste tåla att den belastas med någon rättighet. Det är en ingripande åtgärd för den fastighetsägare som berörs. För att expropriation ska få ske måste ett s.k. expropriationsändamål vara uppfyllt. Dessa ändamål anges i expropriationslagen (1972:719). Expropriation får bl.a. ske för att tillgodose mark för tätbebyggelse eller för att tillgodose allmänna kommunikationsbehov.


Leif ordf