Flera goda nyheter!

ARBETET FORTSÄTTER

Vår nya entreprenör Fyrstads Entreprenad har nu gjort en om fattande kartläggning av redan gjorda förläggningar och kommer nu inom kort att påbörja grävarbeten, naturligtvis med reservation för vad tjälen kan ställa till.

Man kommer sannolikt att starta med resterande tomtgrävningar.
Vi önskar ”Fyrstads” välkomna hos oss och vill samtidigt informera att allt arbete sker av dem själva eller i deras namn, så i nuläget är det bara dem vi skall se här.

När det något längre fram kommer till inkoppling i fastigheterna så kommer vi att meddela vem som utför detta.LEDNINGSRÄTTERNA
Synen på plats med markägare, nätägaren – Skanova, entreprenören – Fyrstads Entreprenad och Mark och Miljö Domstolen genomfördes planenligt 27 januari.

I ett fall kunde missförstånd redas ut och ett normalt avtal kommer sannolikt att tecknas.

Beträffande övriga markägare så kommer domstolen att inom 3 veckor lämna ett föreläggande som sedan skall vinna laga kraft osv.

Förhoppningen är sedan att slutligt beslut kan vara klart inom 2 månader.VALLENVÄGEN

Beträffande Vallenvägen har vi fortfarande inte fått klart med kommunen.


NYTILLKOMMANDE

Skall anmäla sig till på Fiber till alla – Zmarket , men om ni behöver hjälp så via oss i Hjärtum Fiber.


Leif ordf.

Upphandlingen är helt klar!

En ny entreprenör för slutförandet är klar och heter Fyrstads Entreprenad.
Ett intensivt arbete med planering pågår och arbetet startas snabbast möjligt.
Utmaningen med ledningsrätterna som påverkar en del kvarstår, men vi hoppas att den
planerade synen under januari skall föra oss framåt.
All berörda kommer att informeras individuellt av Zitius på mail eller brev, men vi vill också
igen säga att ni som finns efter de aktuella kabelstråken och ännu inte är med, måste
omedelbart anmäla er för att om så är möjligt komma med i detta absolut sista skede.

NYTILLKOMMANDE
Skall anmäla sig till på Fiber till alla – Zmarket , men om ni behöver hjälp så via oss i Hjärtum
Fiber.
Leif ordf.

Lite nytt, går framåt.

ARBETET återstartas inom kort!
Upphandlingen är klar precis som vi tidigare gått ut med, en sista signatur skall på plats och sedan planeras ett uppstartsmöte äga rum inom några dagar.

En offentlig upphandling av denna storleksordningen är inte helt lätt att genomföra och har tagit mycket tid i anspråk.

LEDNINGSRÄTTERNA
Den platsbesiktning som skulle ske under november i år har tyvärr blivit inställd av
personliga skäl och är nu framflyttad till 27 januari 2021.

UTBY – VALLENVÄGEN – LJUNGBACKEN
Här väntar vi fortfarande på kommunens tillstånd att få fortsätta arbetet upp mot
Ljungbacken där ytterligare ca 15 abonnenter skall få sin fiber.

NYTILLKOMMANDE
Skall anmäla sig till Zitius, OCH skriva avtal med dem omedelbart, för att överhuvudtaget få
möjligheten kunna komma med, intresseanmälan är inte tillräckligt.
Avtalet kommer sedan att bekräftas av Telia/Skanova och är i detta skede inte bindande i
men en absolut förutsättning..
Leif ordf.

UPPHANDLINGEN är klar!

Upphandlingen är nu klar och arbetet återupptas snarast möjligt. Återstarten påverkas inte av hanteringen kring ledningsrätterna utan fortsätter där det går i väntan på processen i mark och miljödomstolen.
Vi hoppas inom kort att komma med mera detaljer kring detta.

UTBY – VALLENVÄGEN – LJUNGBACKEN

Här väntar vi på kommunens tillstånd att få fortsätta arbetet upp mot Ljungbacken där ytterligare ca 15 abonnenter skall få sin fiber.

NYTILLKOMMANDE

Skall anmäla sig till Zitius, OCH skriva avtal med dem omedelbart, för att överhuvudtaget få möjligheten kunna komma med, intresseanmälan är inte tillräckligt.

Avtalet kommer sedan att bekräftas av Telia/Skanova och är i detta skede inte bindande i men en absolut förutsättning.

Leif ordf.

Utby lyser upp i höstmörkret.

Nu när höstmörkret drar in så kan vi meddela att i etappen Utby börjar fler få ljus i sin fiber, glädjande! Här kommer en uppdatering om läget just nu och vad vi vet.


UTBY – VALLENVÄGEN – LJUNGBACKEN
Utbyggnaden och inkopplingen skall nu i stort vara klar i första delen. Arbetet fortsätter sedan upp mot Ljungbacken där ytterligare ca 15 abonnenter skall få sin fiber.

UPPHANDLINGEN – FORTSATTA ARBETET
Utvärdering av anbuden pågår, men det har behövts ytterligare förtydligande och kompletteringar som kostat lite tid. Processen pågår och beräknas bli klart inom kort.

LEDNINGSRÄTTERNA
Inget mer om detta än som redan publicerats.
” Syn skall genomföras av Mark och Miljö-domstolen med berörda parter och den beräknas ske under senare delen av sommaren, början på hösten.”
Vi har ingen information om handläggningstider och myndigheternas fortsatta agerande.

NYTILLKOMMANDE
Skall anmäla sig till Zitius, OCH skriva avtal med dem omedelbart, för att överhuvudtaget få möjlighet kunna komma med, intresseanmälan är inte tillräckligt.
Avtalet kommer sedan att bekräftas av Telia/Skanova och är i detta skede inte bindande i men en absolut förutsättning.


Leif ordf.

Semestern slut, intet nytt är också något att berätta.

Styrelsen har diskuterat och kommit fram till det jag skrev i rubriken, att även om vi inte har så mycket att berätta så kommer fortsättningsvis att regelbundet lägga ut information. Målet är att försöka få till ett inlägg ungefär var tredje vecka.
Dyker det upp viktig information dess emellan ska det läggas ut omedelbart.

UPPHANDLINGEN – FORTSATTA ARBETET
Utvärdering av anbuden pågår och beräknas bli klart inom kort.


LEDNINGSRÄTTERNA
Inget mer om detta än som redan publicerats.
” Syn skall genomföras av Mark och Miljö-domstolen med berörda parter och den beräknas
ske under senare delen av sommaren, början på hösten.”
Vi har ingen information om handläggningstider och myndigheternas fortsatta agerande.


NYTILLKOMMANDE
Är man nyinflyttad eller har ändrat sig och inte har ett avtal om fiber skall man anmäla sig till Zitius, OCH skriva avtal med dem omedelbart, detta för att överhuvudtaget
få möjlighet kunna komma med, intresseanmälan är inte tillräckligt.
Avtalet måste sedan att bekräftas av Telia/Skanova och är i detta skede inte bindande
men en absolut förutsättning för att få chansen i detta skede.
Leif ordf.

Semester, men saker är på gång!

ÅKERSTRÖM

Här har återställningsarbete påbörjats under juli.

VALLENVÄGEN – UTBY
Grävtillståndet blev klart i juli och arbetet startades omedelbart för att ge de berörda abonnenterna sina uppkopplingar. Arbetet beräknas vara helt klart nu..


UPPHANDLINGEN – SISTA DELEN

För resterande del av projektet pågår upphandlingen och beräknas bli klar efter semestern, med målet att arbetet återupptas så snabbt det bara går.

Information om detta och hur fortsättningen blir, kommer så snart vi vet något..

LEDNINGSRÄTTERNA
Inget mer om detta i nuläget, (än som redan publicerats)..
” Syn skall genomföras av Mark och Miljö-domstolen med berörda parter och den beräknas ske under senare delen av sommaren, början på hösten.”
Vi har ingen information om handläggningstider och myndigheternas fortsatta agerande.

Leif ordf.

Ett positivt midsommarbesked!

Glad midsommar!

VALLENVÄGEN – UTBY
Grävtillståndet med kommunen är nu klart! Ytterligare ett 20 tal fastigheter kommer därmed att få sin fiber inkopplad.
Planering för arbetet sker under nästa vecka.


UPPHANDLINGEN
Pågår och så fort den är klar, så kommer information.


LEDNINGSRÄTTERNA
Inget mer om detta än som redan publicerats.

” Syn skall genomföras av Mark och Miljö-domstolen med berörda parter och den beräknas ske under senare delen av sommaren, början på hösten.”


Leif ordf.

Läget, en uppdatering av vad vi vet.

UPPHANDLINGEN

Underlaget för upphandlingen är äntligen färdigställt, återstående del för vårt område är nu klart och offentliggjort och vår förhoppning är ett snabbt svar från intresserade entreprenörer så att arbetet snart kan återupptas.

LEDNINGSRÄTTERNA

Svar om läget på ärendet har nu kommit från Mark och Miljö domstolen, nästa steg är att de begärt syn på de aktuella platserna. 

Kallelser till berörda utfärdas av domstolen och synen beräknas ske under senare delen av sommaren, början på hösten.

VALLENVÄGEN  –  UTBY

Kommunen har fortfarande inte meddelat grävtillstånd men arbetet att lösa frågan fortsätter.

Leif, ordförande

Arbetet fortsätter i området som planerat.

Läget 2020-04-23

Vårt område är pågående och inte påverkat av det stopp i bidragshanteringen som Jordbruksverket informerat om.

Upphandlingen av ny entreprenad i södra delen är nu i det närmaste klar. Det visade sig emellertid att arbetet med att ta fram bakgrundsmaterialet var mer omfattande än vad som kunde förutses, därför blev det en fördröjning, men det arbetet är nu klart.

När sedan avtalet är i hamn kommer vi att kunna beskriva mer hur arbetet fortsätter i olika delar.

I norra delen har ytterligare ett antal fastigheter installerats och anslutits. Vi hoppas sedan att vi inom kort skall få klart med en ledningsdragning för att kunna ansluta ytterligare ca 50 hushåll i Utby området.

Beträffande de överklagade ledningsrätterna har vi tyvärr ingen ny information.

Leif ordf.

Load more