Marcus Iveström

Author's posts

Flera goda nyheter!

ARBETET FORTSÄTTER Vår nya entreprenör Fyrstads Entreprenad har nu gjort en om fattande kartläggning av redan gjorda förläggningar och kommer nu inom kort att påbörja grävarbeten, naturligtvis med reservation för vad tjälen kan ställa till. Man kommer sannolikt att starta med resterande tomtgrävningar.Vi önskar ”Fyrstads” välkomna hos oss och vill samtidigt informera att allt arbete …

Continue reading

Upphandlingen är helt klar!

En ny entreprenör för slutförandet är klar och heter Fyrstads Entreprenad.Ett intensivt arbete med planering pågår och arbetet startas snabbast möjligt.Utmaningen med ledningsrätterna som påverkar en del kvarstår, men vi hoppas att denplanerade synen under januari skall föra oss framåt.All berörda kommer att informeras individuellt av Zitius på mail eller brev, men vi vill ocksåigen …

Continue reading

Lite nytt, går framåt.

ARBETET återstartas inom kort!Upphandlingen är klar precis som vi tidigare gått ut med, en sista signatur skall på plats och sedan planeras ett uppstartsmöte äga rum inom några dagar. En offentlig upphandling av denna storleksordningen är inte helt lätt att genomföra och har tagit mycket tid i anspråk. LEDNINGSRÄTTERNADen platsbesiktning som skulle ske under november …

Continue reading

UPPHANDLINGEN är klar!

Upphandlingen är nu klar och arbetet återupptas snarast möjligt. Återstarten påverkas inte av hanteringen kring ledningsrätterna utan fortsätter där det går i väntan på processen i mark och miljödomstolen.Vi hoppas inom kort att komma med mera detaljer kring detta. UTBY – VALLENVÄGEN – LJUNGBACKEN Här väntar vi på kommunens tillstånd att få fortsätta arbetet upp …

Continue reading

Utby lyser upp i höstmörkret.

Nu när höstmörkret drar in så kan vi meddela att i etappen Utby börjar fler få ljus i sin fiber, glädjande! Här kommer en uppdatering om läget just nu och vad vi vet. UTBY – VALLENVÄGEN – LJUNGBACKENUtbyggnaden och inkopplingen skall nu i stort vara klar i första delen. Arbetet fortsätter sedan upp mot Ljungbacken …

Continue reading

Semestern slut, intet nytt är också något att berätta.

Styrelsen har diskuterat och kommit fram till det jag skrev i rubriken, att även om vi inte har så mycket att berätta så kommer fortsättningsvis att regelbundet lägga ut information. Målet är att försöka få till ett inlägg ungefär var tredje vecka.Dyker det upp viktig information dess emellan ska det läggas ut omedelbart. UPPHANDLINGEN – …

Continue reading

Semester, men saker är på gång!

ÅKERSTRÖM Här har återställningsarbete påbörjats under juli. VALLENVÄGEN – UTBYGrävtillståndet blev klart i juli och arbetet startades omedelbart för att ge de berörda abonnenterna sina uppkopplingar. Arbetet beräknas vara helt klart nu.. UPPHANDLINGEN – SISTA DELEN För resterande del av projektet pågår upphandlingen och beräknas bli klar efter semestern, med målet att arbetet återupptas så …

Continue reading

Ett positivt midsommarbesked!

VALLENVÄGEN – UTBYGrävtillståndet med kommunen är nu klart! Ytterligare ett 20 tal fastigheter kommer därmed att få sin fiber inkopplad.Planering för arbetet sker under nästa vecka. UPPHANDLINGENPågår och så fort den är klar, så kommer information. LEDNINGSRÄTTERNAInget mer om detta än som redan publicerats. ” Syn skall genomföras av Mark och Miljö-domstolen med berörda parter …

Continue reading

Läget, en uppdatering av vad vi vet.

UPPHANDLINGEN Underlaget för upphandlingen är äntligen färdigställt, återstående del för vårt område är nu klart och offentliggjort och vår förhoppning är ett snabbt svar från intresserade entreprenörer så att arbetet snart kan återupptas. LEDNINGSRÄTTERNA Svar om läget på ärendet har nu kommit från Mark och Miljö domstolen, nästa steg är att de begärt syn på …

Continue reading

Arbetet fortsätter i området som planerat.

Läget 2020-04-23 Vårt område är pågående och inte påverkat av det stopp i bidragshanteringen som Jordbruksverket informerat om. Upphandlingen av ny entreprenad i södra delen är nu i det närmaste klar. Det visade sig emellertid att arbetet med att ta fram bakgrundsmaterialet var mer omfattande än vad som kunde förutses, därför blev det en fördröjning, …

Continue reading

Load more