Första i Hjärtum tätort inkopplade!

Hjärtum inkopplat redan under oktober!!

Fram till nu har 35st hushåll fått sin fiber installerad. Under veckan gjordes vissa kompletterande grävningar och med början igen 8 oktober sker resterande inkopplingar och då med målet att allt skall vara klart redan under denna månad.

Ett helt otroligt resultat, flera månader före plan!

Ett suveränt bra genomfört projekt av SLL AB, samtidigt som vi också tackar alla inblandade, markägare, fastighetsägare och andra som på olika sätt medverkat till att genomförandet gått så smidigt.

Landsbygden går däremot lite trögt.

Detta trots att BÄCK Installation lägger ner mycket jobb och engagemang.

Efter vårt markägarmöte och stoppdatum veckan efter är ändå bara hälften (ca 100st) markavtal helt klara,  men det fortsätter att droppa in några om dagen.

Det är mera klart i den norra delen så det lutar åt att det blir där vi kan börja.

Vi hoppas att resterande markägare så snart det går är beredda att samverka i positiv anda i denna så helt nödvändiga och så viktiga infrastruktur i vårt område.

Tyvärr är det så att markavtal som inte är klara fördröjer utbyggnaden i den del de berör så för allas vårt intresse ber vi om snabba beslut så vi kommer vidare i den takt vi planerat

Öresjö

Är nu i drift och markägarna där har i dagarna fått ett godkännande- avslut -avtal att ta ställning till. Några mindre justeringar på återställningarna skall också hanteras. Två sent tillkommande fastigheter skall också anslutas men där har vi inte än en tidsplan.

Leif ordf. HFEF

Inkopplingen i Hjärtum startar!

Hjärtum

Nu går det undan, i centrala Hjärtum får vi snart ett efterlängtat hembesök! Allt följer plan, så om bara två veckor startar installation och inkopplingen av våra fastigheter. Du kontaktas då av SLL AB via mail eller telefon och en tid bestäms för arbetet i din fastighet.
Sen rullar det på i rask takt hus efter hus så i år kommer nog tomten via fiber!

Leif ordf. HFEF

 

Landsbygden

Efter ett välbesökt markägarmöte under veckan så rätades många frågetecken ut, en del kartor ritades om och framför allt så skrevs en mängd avtal under. Vi jobbar fortfarande tillsammans med ett antal markägare för att kunna nå en överenskommelse men viljan är överlag god. Har du fått avtalsförslag och känner att du vill diskutera så tveka inte att kontakta oss i föreningen, Jimmi Winquist 0733-20 86 02 på BÄCK eller vår grävare Jonas Mossud – Markbaronen 0739-09 12 53.

Markavtalen är en förutsättning för att vi alla ska kunna få fiber, tillsammans framtidssäkrar vi landsbygden.

Marcus, HFEF

Hjärtum fiber: Landsbygdsdelen nästa steg.

Nu startar grävning av fiber till hela landsbygden på Bohussidan av kommunen. Upp mot 600 hushåll räknar vi att nå med denna satsning.

Allt följer plan, material är under leverans och maskinerna snart på plats, insamlingen av markavtal avslutas och grävning påbörjas sedan direkt.

 • Avslutande insamling av markavtalen görs nu mot ett slutdatum 21 september.
 • Markägare som ännu inte tecknat avtal kallas i brev till möte v37 för information och teckning av avtal.
 • Grävning påbörjas sedan direkt i det första område som är klart, övriga följer efterhand.

Leif ordf HFEF

MARKÄGARE, MARKAVTAL Hjärtum landsbygden

Tillsammans gör vi det nu möjligt för att hela västra delen av vår kommun att få tillgång till senaste och framtidens infrastruktur och dessutom med början redan i höst !

FÖRTYDLIGANDE !
Markägare som berörs har fått, eller kommer få ett förslag till avtal som delas ut av föreningens områdesrepresentanter. Tyvärr har vi förstått att dessa avtal väckt en del frågetecken så:

 • Det utskick berörda markägare fått med rubriken ”information” innehåller dessutom det avtal vi ber Er underteckna och returnera. Behöver du ett nytt bara ring.
 • Vår entreprenör Jimmi Winquist 0733-20 86 02 på BÄCK och vår grävare Jonas Mossud – Markbaronen 0739-09 12 53 finns nu efter semestrarna tillgängliga för frågor om just din förläggning.
 • Returkuvertet har vi tyvärr missat men är ni ändå vänliga och skickar in direkt så är det adress:

BÄCK Installation
Att: Jimmi Winquist
Arendalsvägen 22
43439 KUNGSBACKA

eller så lämnar Du till:
Hjärtum Fiber ek. för.
Stefan Svensson
Sandliden 163
463 75 Hjärtum

eller din närmaste områdesrepresentant som du hittar under fliken kontakt på föreningens hemsida www.hjartumsfiber.se.

Vi är så tacksamma för din medverkan och att vi tillsammans på detta smidiga och snabba sätt når
resultat för allas vårt bästa.
Leif Antonsson Ordf HFEF

Fiber = framtidens infrastruktur för Tele, Tv, Data

VI BYGGER VÅR NYA INFRASTRUKTUR FÖR TELEFONI, TV OCH DATA.
En av landets större fiberutbyggnader sker just här och det senaste är Hjärtums Fiber landsbyggdel, med förhoppning att ytterligare ca 600 abonnenter i vår kommun på landsbygden väster om älven kommer att få fiber.

HJÄRTUM landsbygden
ca 600 abonnenter
Allt finns på plats, projektör är BÄCK Installation, grävare är Markbaronen – Jonas Mossud, projektering av förläggningen är gjord, markavtalen utskickade, material på gång osv. Men för att komma igång måste alla goda krafter samverka NU så vi kan genomföra detta, markägare, abonnenter mm. alla måste hjälpas åt. Det är AKUT att vi får in markavtalen så vi inte får förseningar eller i västa fall riskerar hela projektet.

HJÄRTUM TÄTORT
ca 150 abonnenter
Hjärtum följer helt plan. Alla markavtal är klara, vägverket markägare allt. Grävningen är klar och kanalisering är påbörjad, med start från respektive fastighet i stråk ner mot telestationen. Därefter blåses fiber i motsatt riktning först i stammarna upp mot kopplingspunkterna för att senare blåsas ända in i husen. Det vi känner till nu är att blåsning in i husen kommer att ske under oktober mao tom före plan! Allt återställes som vi ser direkt så gott det går, för att senare slutföras med asfaltering.

ÖRESJÖ
ca 120 abonnenter
Öresjö var helt klart strax före semestrarna. Besiktning av bla återställning har skett och avslutande
arbeten beräknas bli utförda några veckor efter semestrarna.

Leif ordf.

Snart fiber från Sannersbyn upp till Åkerström och ut till Hasteröd!

Tack vare stort engagemang från medlemmar, positiva markägare mm är det nu verkligen full aktivitet på alla sätt i alla områden!

Landsbygden mha Bäcks Installation
Alla förläggningskartor är klara och i hela området har nu berörda markägare ca 150st fått förfrågan om markägaravtal dvs att vi får gå med fiber över deras marker och vi har till allra största delen mött ett mycket positivt gensvar. Att vi kommer fram där vi önskar är naturligtvis en förutsättning för en snabb, effektiv och ekonomisk rimligt förläggning. Intrånget är minimalt och förläggning sker i samförstånd med respektive markägare och på ett djup där det inte stör. Det innebär inte heller något ansvar för berörd markägare. Vi räknar med att avsluta arbetet med markavtalen under vecka 29 och 30. Arbetet genomförs under ledning av Stefan Svensson vår projektledare och med stor hjälp från 10-15 lokalt engagerade! Därefter startar det rent praktiska förläggningsarbetet dvs grävning. Planen är att minst hälften av området skall ha fungerande fiber innan året är slut och resterande följer i direkt anslutning.

Hjärtum mha SLL Installation
I tätorten är nu förläggningen klar ut från de flesta tomter. Gatorna är frästa och förläggning av rör, kallat kanalisation pågår mot uppsamlingspunkter, där fördelningsskåp placeras för att senare samlas ner mot telestationen. Den västra högre delen är snart klar och arbetet fortsätter ner mot Trollhättevägen och Klockarelunden. Mot Klockarelunden sker också samförläggning med Bäcks för att nå områdena söderut. Arbetet pågår under hela sommaren med endast någon veckas semesterstopp. Nästa steg är att fiber blåses i dessa rör och kopplas upp för att i ett sista steg kopplas in till respektive abonnent . Inkoppling i husen beräknas ske samordnat under hösten efter en noggrann plan där var kommer att kontaktas och får ett datum. Hela området planeras ha fungerande fiber anslutningar innan året är slut.

Öresjö mha Transtema
Här har nu avslutande besiktning av förläggning och återställning skett.

Leif ordf.

Lägesrapport.

Nu bygger vi fiber i hela landsbygdsområdet, och det går undan!

En förutsättning är dock att vi får nödvändiga markavtal klara och vi ber därför berörda markägare att hjälpa oss med detta så vi kommer vidare i den takt vi planerat.

Vår ambition är att det i varje område skall ta ca 14 dagar att få avtalen klara.
I första området Sollum delade vi ut markavtalen för två veckor sedan och vi jobbar med att få alla påskrivna.

I nästa område Jordfallsslätten, Hasteröd, Uxås mm skall vi precis distribuera avtalen och kommer under närmaste veckorna arbeta intensivt att få även dessa klara.

Övriga områden följer i rask takt.

 

Mer lokal hjälp behövs !!

Vi behöver nu flera lokala representanter i de olika områdena för att kunna hålla takten.

Speciellt området Sannersby, Röstorp, Berg Västra och området kring Graven, Myrtuvan mot Rishageröd men självklart även de andra områdena.

Ju fler engagerade desto fortare går det.

Du får allt underlag , instruktioner och stöd av vår projektledare Stefan Svensson och rapporterar tillbaka till honom.

Anmäl dig så fort du kan till mig Leif på telefon  eller mail leif.antonsson@telia.com.

 

Hjärtum

I tätorten fortsätter arbetet helt enligt plan nu med fräsning i gatorna. Arbetet går imponerade smärtfritt och med stor hänsyn till oss boende.

I detta arbete ingår även samförläggning av rör och fiber ut mot de kringliggande landsbygdsdelarna.

 

Leif  ordf.

Status?

Hjärtum tätort
Tomt efter tomt blir klar, SLL´s personal stöder, hjälper och är bara genom sin närvaro ett trevligt inslag i vår by. Ytterligare någon vecka återstår.

Hjärtum landsbygdsdelen
Nu går det undan! Vi har nu första bunten markavtal i vår hand, området är Sollum och 11st markavtal skall skrivas. Alla berörda skall att besökas och vi kommer överens om lämplig dragning i varje enskilt fall. Det bör bli klart på 1-2 veckor om allt flyter på. Nästa område är Jordfallslätten , Hasteröd, Uxås där vi troligen får avtalen om någon vecka,  därefter följer område på område. I vilken ordning grävning sedan sker beror på flera faktorer, men klara markavtal är en förutsättning.

Markavtal:
Med markavtal menas när en förläggning behöver korsa eller gå på någons mark, inte förläggningen på tomterna, de kontakterna tas senare. Föreningens projektledare för detta är Stefan Svensson med hjälp av de olika lokala representanterna. Behövs det så stöds vi sedan av Bäcks. Ett mail till representanterna i de olika områdena kommer inom kort.

VIKTIGT!
Om du ännu inte bestämt dig om att vara med så är det nu absolut sista sekunden att teckna avtal! Information kommer löpande så fortsätt att besöka vår hemsida mm.

Leif ordf.

Våren är här, nu drar grävningen igång!

Hjärtum tätort
Här grävs det på tomt efter tomt. SLL AB och HFEF besöker, ger råd och kommer överens om lämplig
dragning.

Hjärtum landsbygdsdelen
Det är nu högsta fart på utbyggnaden och vår entreprenör för detta område heter Bäcks Installations
AB.

Förläggningskartorna:

Är klara och markavtalen på gång. Åtta genomförandeområden är definierade
och det gäller nu att vi med förenade krafter bidrar så att genomförandet kan gå så fort och lätt som
möjligt och det gäller två saker där vi skall medverka.

 • Att nödvändiga avtal tecknas med berörda markägare.
 • Att de som ännu inte tecknat avtal blir medvetna om den möjlighet som nu finns.

Områden:

Under veckan kommer vi att maila representanter i de olika områdena om lokal medverkan.
Områdena är:

 • BL=Sollum, Röd
 • GR=Rishageröd
 • GU= Utby
 • OR=Vesten Intagan
 • RO=Jordfallslätten, Hasteröd, Uxås
 • VI=Röstorp, Sannersby
 • VL=Törresröd, Graveröd

Information kommer nu löpande och ibland med kort varsel så fortsätt att besöka vår hemsida mm.
Leif ordf.

HJÄRTUM tätort, nu går det undan!

VIKTIGT   VIKTIGT  VIKTIGT!
SLL AB går nu runt och besöker alla fastigheter i etapp 1 (Hjärtum tätort och dess närmaste fastigheter) ni som inte varit hemma har fått en pinne med grön topp på er trapp. Känner du att din fastighet hör till området men inte fått utmärkning eller en pinne så kontakta Leif, leif.antonsson@telia.com

Har du fått en pinne måste ni omedelbart placera den vid huslivet där ni vill att fibern skall gå in.

 

Prata gärna med grannarna så detta sprids!

 

Load more