Snart fiber från Sannersbyn upp till Åkerström och ut till Hasteröd!

Tack vare stort engagemang från medlemmar, positiva markägare mm är det nu verkligen full aktivitet på alla sätt i alla områden!

Landsbygden mha Bäcks Installation
Alla förläggningskartor är klara och i hela området har nu berörda markägare ca 150st fått förfrågan om markägaravtal dvs att vi får gå med fiber över deras marker och vi har till allra största delen mött ett mycket positivt gensvar. Att vi kommer fram där vi önskar är naturligtvis en förutsättning för en snabb, effektiv och ekonomisk rimligt förläggning. Intrånget är minimalt och förläggning sker i samförstånd med respektive markägare och på ett djup där det inte stör. Det innebär inte heller något ansvar för berörd markägare. Vi räknar med att avsluta arbetet med markavtalen under vecka 29 och 30. Arbetet genomförs under ledning av Stefan Svensson vår projektledare och med stor hjälp från 10-15 lokalt engagerade! Därefter startar det rent praktiska förläggningsarbetet dvs grävning. Planen är att minst hälften av området skall ha fungerande fiber innan året är slut och resterande följer i direkt anslutning.

Hjärtum mha SLL Installation
I tätorten är nu förläggningen klar ut från de flesta tomter. Gatorna är frästa och förläggning av rör, kallat kanalisation pågår mot uppsamlingspunkter, där fördelningsskåp placeras för att senare samlas ner mot telestationen. Den västra högre delen är snart klar och arbetet fortsätter ner mot Trollhättevägen och Klockarelunden. Mot Klockarelunden sker också samförläggning med Bäcks för att nå områdena söderut. Arbetet pågår under hela sommaren med endast någon veckas semesterstopp. Nästa steg är att fiber blåses i dessa rör och kopplas upp för att i ett sista steg kopplas in till respektive abonnent . Inkoppling i husen beräknas ske samordnat under hösten efter en noggrann plan där var kommer att kontaktas och får ett datum. Hela området planeras ha fungerande fiber anslutningar innan året är slut.

Öresjö mha Transtema
Här har nu avslutande besiktning av förläggning och återställning skett.

Leif ordf.